ATP rebríček juniorov v prívlači.

Kategória U-14 (deti ročník narodenia 2000 a mladší)

Kategória U-18 (ročník narodenia 1995-1999).

Z dôvodu sledovania jednotlivých pretekárov, s možnosťou prehľadu o ich výkonnosti aj pre potreby reprezentácie, sa pripravuje viacročný ATP rebríček pretekárov.

Hodnotené preteky v roku 2014:

MSR juniorov v prívlači, a preteky zaradené do seriálu KINDER SPINNING TOUR (GUNKI SPINNING CUP, ROBINSON SPINNING CUP a SPORTS SALMO SPINNING CUP EU).

Každý štartujúci pretekár na týchto pretekoch, člen SRZ, je automaticky zaradený do rebríčka a automaticky sa mu prideľujú ATP body. V prípade štartu zahraničných pretekárov, výsledky do ATP rebríčka sa nezapočítavajú a poradie pre prideľovanie ATP bodov sa vyhotoví ako keby zahraničný pretekári neštartovali.

Hodnotenie jednotlivých pretekov:

MSR juniorov v prívlači – hodnotenie podľa súťažných pravidiel pre LRU - prívlač.

KINDER SPINNING TOUR – Hodnotenie podľa pravidiel daného preteku.

Za umiestnenie v kole získa pretekár bodové hodnotenie, rovnajúce sa číslu jeho umiestnenia 1.miesto = 1 bod, ...

Ak viacerí pretekári dosiahnu rovnaký počet bodov, dostanú poradie rovnajúce sa aritmetickému priemeru. (napr. Pretekári na 4 a 5 mieste dosiahli rovnaký výsledok. Ich hodnotenie bude:(4 + 5) : 2 = 4,5. Ďalšie príklady: Pretekári na 6, 7, 8 mieste dosiali rovnaký výsledok. Ich hodnotenie bude (6 + 8) : 2 = 7.

Víťazom celého preteku sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo všetkých kôl v danej kategórii.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje: celkový súčet bodov zo všetkých kôl, ak zhoda pretrváva tak počet ulovených rýb.

Prideľovanie ATP bodov:

MSR juniorov –  Majstrovstvá SR jednotlivcov sú považované za závod I. ligy, tzn. že sa pridelí 50 bodov za víťazstvo v každom preteku. Za druhé miesto v poradí sa pretekárovi pridelí 45 bodov.  Za každé ďalšie postupne vždy o 5 bodov  menej .

Pretekárovi bez úlovku v preteku ( stačí ak uloví rybu v niektorej časti kola) nemožno prirátať žiadne body do rebríčka jednotlivcov.

Preteky zaradené do seriálu KINDER SPINNING TOUR –pretekárovi sa za celkové prvé miesto v každom kole pridelí v každej kategórii do rebríčka 25 ATP bodov. Za druhé miesto v poradí sa pretekárovi pridelí 22 ATP bodov. Za každé ďalšie postupne vždy o 3 ATP body menej.

Pretekárovi ktorý neuloví v kole žiadnu rybu sa ATP body nepričítavajú.

V prípade spoločného umiestnenia viacerých pretekárov sa body prideľujú nasledovne: Príklad: Pretekári na 1 a 2 mieste dosiahli rovnaký výsledok. Pridelenie bodov bude: (25 + 22) : 2 = 23,5 Ďalšie príklady: Pretekári na 1, 2 a 3 mieste dosiali rovnaký výsledok. Ich hodnotenie bude (25+22+19) : 2 = 22

Celkové ATP poradie v danom roku:

1, Na prvom mieste sa umiestni pretekár s najväčším počtom ATP bodov v danej kategórii.

2, Za ním budú nasledovať ďalší v poradí podľa dosiahnutého ATP bodov.

3, V prípade ak niekoľko pretekárov dosiahne rovnaký počet ATP bodov, rozhoduje o poradí celkový súčet bodov dosiahnutý v jednotlivých pretekoch. V prípade, že pretrváva zhoda, rozhoduje o poradí väčší počet ulovených bodovaných rýb.

4, Najlepšie umiestnený pretekár v ATP rebríčku a víťaz Majstrovstiev SR v príslušnom roku  v každej kategórii  má automaticky nomináciu do juniorského reprezentačného družstva Slovenska pre najbližšie medzinárodné preteky! Ďalších pretekárov, v príp. možnosti štartu viacerých pretekárov, vyberie tréner juniorov podľa svojho uváženia.