Preteky KINDER FEEDER TOUR 2013 sa skladajú zo štyroch samostatne hodnotených pretekov a sú organizované organizáciami SRZ na ktorých vodách sa bude pretekať: HLOHOVEC, PIEŠŤANY a VRBOVÉ.
Ďalšími spoluorganizátormi sú DRK Jaroslava Helera a sponzori: SPORTS, Robinson, Mivardi a Slovenský Rybár.

Kategórie
U-14 (deti ročník narodenia 1999 a mladší)
U-18 (ročník narodenia 1995-1998).

Dátum jednotlivých pretekov + organizácia + názov pretekov + miesto konania
21.4.2013 – Mivardi cup – SRZ MsO Piešťany, Váh Piešťany, úsek od kúpaliska Eva proti prúdu Váhu po stavidla Ob. Ramena.
8.5.2013 -  Robinson cup – SRZ MO Vrbové, VN Čerenec Vrbové
2.6.2013 -  Browning kinder cup -  SRZ MsO Hlohovec, Kanál Váhu Madunice
21.9.2013 - Piešťanský pohár – SRZ MsO Piešťany, kanál Piešťany, tu prebehne aj záverečné vyhodnotenie.


Prihlášky
Uzávierka prihlášok – 10 dní pred pretekmi! (mailom na adresu: heler@topvideo.sk)
Prihlasený pretekári sa môžu zúčastniť ktorého koľvek preteku! Prihláseny pretekár je automaticky prihlásený aj do ďalsieho preteku. V prípade že sa nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora mailom.

Časový  harmonogram pretekov
07.00 - 07.30       prezentácia        
07.30 - otvorenie, sľub pretekárov, poučenie, losovanie a presun na pretekárske miesto a príprava na preteky
do 8.30       kontrola krmiva
08.50                    vnadenie
09.00 - 13.00        pretek
13.00 - 13.30       váženie
14.00                   vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

Štartovné
Štartovné platia za všetkých prihlásených sponzori.
Pretekárska trať
Pretekárske miesta na tečúcej vode sú označené tak, že najnižšie číslo je po prúde  najnižšie a ostatné štandy sa číslujú vzostupne proti prúdu. Na stojatých vodách je číslovanie štandov zľava doprava pri pohľade na jazero. Pretekár loví v úseku od vylosovaného čísla po vyššie číslo. (priklad: vylosuje si trebárs č. 16. Loví v úseku medzi číslom 16 a 17) Do pretekárskeho miesta počas preteku nesmie vstupovať okrem pretekára, rozhodcu, komisie na váženie, prípadne osoby vykonávajúcej foto a video dokumentáciu nikto iný.
Organizátor môže v prípade zachovania bezpečnosti pretekárov povoliť prítomnosť a aj podobratie ryby staršou osobou, o čom musia byť oboznámený ostatný pretekári.
Losovanie lovných miest.
Losovanie pretekov sa vykonáva ručne, podľa kategórií.
Pri losovaní sa zároveň určia (vylosujú) pretekári ktorí po opustení trate pretekármi zabezpečia poriadok na trati.
Príprava pretekára
Pretekári po vyžrebovaní  pretekárskych miest, sa môžu presunúť na vylosované miesta a pripravovať sa na preteky. Krmivá a živú  nástrahu nachystá na kontrolu. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty.
Vnadenie
Úvodné vnadenie sa vykonáva 10 minút pred začiatkom pretekov. Množstvo krmiva je dovolené max 10L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú hlina, kamienky, posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica ,krúpy a pod. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované.
Živá nástraha je dovolená v množstve 1,0L z toho 0,5L patentky (larvy komára). Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy.
Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody!
Lovenie
Pretekár  môže využívať ľubovoľné celé svoje pretekárske miesto. Nesmie vstupovať ani svojimi vecami presiahnuť vymedzený priestor.
Udica a montáž
Pretekár loví iba na jeden feederový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom.
Nesmú sa používať žiadne materiály, ani nástrahy, ktoré by nadľahčovali háčik (pufy, burizony mäkké plávajúce pelety, polystyrén ...) Prút na ktorý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. (napr. racoška). Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné.
V prípade zlomenia prutu alebo poškodenia navijáku môže byť poskytnutý iný prut(naviják).
Úlovky a ich prechovávanie
Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach, opatrenými obručami. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Ryba sa považuje za ulovenú ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania.
Váženie
Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode a po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrné hneď pustené do vody.
Hodnotenie
Víťazom preteku sa stáva pretekár s najväčším počtom bodov (1bod=1gram). V prípade rovnosti rozhoduje žreb.
 Celoročné hodnotenie: Zapisuje sa dosiahnutý počet bodov, ktorý je identický s umiestnením pretekára v kategórii. Ak viacerí pretekári dosiahnú rovnaký počet bodov, dostanú poradie rovnajúce sa aritmetickému priemeru.
V prípade ak sa pretekár niektorého kola nezúčastnil, započítava sa mu umiestnenie rovnajúcemu sa celkovému počtu pretekárov štartujúcich v danej kategórii + 1
Víťazom sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo všetkých pretekov. V prípade rovnakého súčtu rozhoduje vyšší súčet hmotností ulovených rýb.
Práva a povinnosti účastníkov súťaže
Účastníci súťaží KINDER FEEDER TOUR 2013, sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom súťaže, súperom a divákom. Účastníci súťaží sa týchto zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.
Všetci pretekári účastní na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.
Všetci účastníci pretekov sú povinní ovládať tieto  predpisy.

DOPLNENÉ:

Po pripomienkach upozorňujem, ze rodičia musia opustiť sektor zároveň so signálom na zakrmovanie!!!  Počas pretekov plati ZÁKAZ vstupu do sektoru. Opravu náčinia, pomoc... môžu len nad sektorom!!!
Pre tých menších, kde to bolo povolené podoberanie rýb platí vstup dospelej osoby do sektoru len pri podoberani ryby! Dospelá osoba NESMIE nijako manipulovať s rybou a všetkým príslušenstvom pretekára!!! Po podobraní ryby odovzdá podberák pretekarovi a okamžite opúšťa sektor!!! V prípade porušenia bude pretekárovi udelená "žltá" karta, a pri opakovanom nedodržaní pravidiel bude pretekár nehodnotený a ulovené ryby sa mu nebudú počítať!!!