propozície (aktualizované 21.4.2014)

 Organizátor: DRK Jaroslava Helera, firma Innovia s.r.o. a firma SPORTS spol. s r.o.
Sponzor pretekov: firma Innovia s.r.o. a firma SPORTS spol. s r.o.
Mediálny sponzor: RRR a Slovenský Rybár.

Dátum konania pretekov: 25. – 27. júla 2014
Miesto konania: Jazero Striebornica. Moravany nad Váhom (pri Piešťanoch), Slovenská republika.
Jazero Striebornica je súkromný rybársky revír ktorý má rozlohu 5,9 ha a hĺbku 1-5m metrov – pri hrádzi. Pravidelne sa tu vysadzujú i trofejné ryby. Priemerná váha lovených kaprov je približne 10-14 kg. Najväčšie úlovky presahujú 20 kg.

Zloženie družstiev:
Pretekov sa môžu zúčastniť dvoj členné družstvá loviacich pretekárov narodených v rokoch 1995 až 2004.
Maximálny počet súťažiacich družstiev je 18 a povolenie na rybolov nie je potrebné!!!

O účasti v pretekoch rozhoduje platba štartovného. Účasť má zabezpečenú prvých 18 družstiev ktoré uhradili štartovné.

Družstvo môže mať asistentov a  je povinné ich zaregistrovať pri prezentácii, ale tý sa nesmú žiadnym spôsobom zapojiť do pretekov! Nesmú chystať návnadu a nástrahu, nesmú nahadzovať a ani kŕmiť, nesmú chystať náväzce a všetky súčasti udice a ani žiadnym spôsobom s nimi manipulovať, nesmú podoberať rybu. Môžu byť iba na mieste týmu prítomný, včetne bivakovania.
Členovia družstva sa môžu po dohode s organizátorom pred začiatkom pretekov vymeniť v prípade závažných dôvodov, napr. úraz, ochorenie a pod. Ak v priebehu pretekov odstúpi jeden člena teamu zo súťaže bez náhrady, zostávajúci člen je oprávnený pokračovať v súťaži iba s jednou udicou. Nie je povolený náhradnik.

Pravidlá pretekov
Pretekári lovia pod vylosovaným číslom.
Pretekár loví maximálne na jednu udicu (družstvo spolu loví na dve udice), každá udica môže byť osadená len jedným nadväzcom s jednoháčikom. Povolený je lov výhradne na ťažko bez kŕmitka a na boilies umiestnený mimo háčika.
Počas celej doby trvania preteku, musí byť minimálne jeden člen družstva, prítomný vo svojom sektore.
V prípade že stanovište budú musieť opustiť obaja súťažiaci, sú povinný stiahnuť všetky prúty z vody.
Každá ulovená ryba musí byť po odvážení, odmeraní a zdokumentovaní ihneď pustená späť do vody, pod dohľadom rozhodcu.
V prípade neprítomnosti  rozhodcu, ho treba okamžite kontaktovať, a po zdolaní ryby, je potrebné ulovenú rybu ponechať vo vode v podberáku na čas potrebný do príchodu rozhodcu, s rybami je potrebné zaobchádzať šetrne, aby nedošlo k ich poškodeniu. V žiadnom prípade nie je povolené ryby akýmkoľvek spôsobom sakovať!!!
Povolená nástraha je výhradne boilies. Kŕmenie je povolené z brehu počas celých pretekov ľubovolľným krmivom, zakázané je kŕmiť živou nástrahov.
Povinná výbava: podložka na ryby (pred položením ryby je ju treba namočiť), pean, lampa na osvetlenie lovného miesta, podberák primeranej veľkosti na lov veľkých kaprov.

Časový harmonogram pretekov
Piatok 25.7. 2014
8.00 - 8.30 prezentácia ( v prípade meškania môže zaprezentovať družstvo aj poverená osoba)
8.30 - Losovanie miesta lovu. (v prípade meškania družstva, losuje za neho hlavný rozhodca)
Priebeh losovania: V prvom kole losujú družstvá v poradí v akom boli zaregistrovaný na preteky, poradie losovania, a v druhom kole lovné miesto.
do 11.50  presun do sektorov, príprava pretekárov a kŕmenie,  len zbrehu!!!
11.50 - prvý zvukový signál – desať minút do začiatku pretekov
12:00 - druhý zvukový signál začiatok preteku ( NONSTOP – 50 hodín )
nedeľa 27.7. 2014
13:50 - prvý zvukový signál – presne na sekundu, desať minút do konca pretekov!
14:00 - druhý zvukový signál -  koniec preteku, ryba ulovená po signále, ktorá nebola v podberáku na začiatku signálu, sa nehodnotí a ihneď sa púšťa!
15.00 vyhodnotenie výsledkov a odovzdanie cien

Bodovanie:
Hodnotené druhy rýb: kapor o dĺžke 50cm a viac.
Pri každej hodnotenej  rybe sa započíta hmotnosť ulovenej ryby systémom 1g = 1 bod
Príklad: kapor 11 000g = 11000 bodov.

Rozhodca meria, váži a zapisuje ulovené ryby do bodovacieho preukazu pretekára ihneď po ulovení. Pretekár a rozhodca na znak súhlasu každý zápis potvrdí svojim podpisom aj s vyznačeným času ulovenia. Pri vážení úlovkov môžu byť prítomný aj členovia iného družstva, alebo asistenti. 
Celkovým víťazom sa stáva družstvo s najväčším súčtom bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje najvyšší počet rýb, najťažšia ryba a pokiaľ by bolo všetko rovnaké rozhoduje druhá najťažšia ryba, tretia ...
Protesty a námietky k priebehu súťaže, môžu súťažiaci podať u  hlavného rozhodcu, iba v písomnej forme, maximálne do 30 minút po ukončení pretekov po zložení poplatku 50 €. Poplatok je nevratný v prípade uznania protestu za neopodstatnený a prepadá v prospech usporiadateľa. O oprávnenosti protestu rozhoduje hlavný rozhodca, riaditeľ pretekov, zástupcovia sponzorov a zástupca DRK Jaroslava Helera.

Prerušenie alebo predčasné ukončenie pretekov:
Rozhodnutie je v plnej kompetencii organizátora, ktorý môže v prípade mimoriadnej udalosti prerušiť alebo zrušiť preteky. Pokiaľ by bol pretek ukončený, v takomto prípade budú platné výsledky, ktoré družstvo dosiahne do ukončenia preteku.

Zákaz:
manipulácie s rybami na zemi mimo mokrej podložky, používania kŕmitok, poškodzovať pobrežné porasty, zakladať ohnisko, fajčenia a používania alkoholických nápojov pretekármi počas pretekov.
Čo nie je povolené, to je zakázané

Štartovné: pre celé družstvo je 8,-€, a treba ho zaplatiť poštovou poukážkou a zaslať na adresu: Heler Jaroslav, A.Trajana 4834/23, 921 01 Piešťany.
Pri prezentácii bude zaplatená aj suma ...(bude oznamená aj s ponukou jedál týždeň pred pretekmi) z ktorej sa zabezpečí občerstvenie pre pretekárov nasledovne: piatok večera, sobota: raňajky, obed a večera, nedeľa: raňajky a obed.

Účastníci pretekov sa zúčastňujú súťaže na svoje vlastné nebezpečenstvo a za svoje konanie nesú svoju plnú zodpovednosť !!!
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo vyrobiť fotodokumentáciu z priebehu súťaže a následne ju použiť na mediálne účely.
Organizátor neručí za majetok účastníkov pretekov.
Stanovanie: Pretekári si môžu postaviť, bivak, prístrešok alebo aj stan.
Každé súťažiace družstvo po skončení pretekov má povinnosť zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov, upratať sektor a odviezť odpadky so sebou ...

Info o pretekoch: Heler Jaroslav, heler@topvideo.sk, mobil 0905640287