SANKČNÝ PORIADOK

Sankčný poriadok:

ŽLTÁ KARTA je udelená: za nepovolenú pomoc v pretekoch, vstup doprovodu k pretekárovi, nedodržanie pravidiel, alebo za hrubé zaobchádzanie s rybami.

Dve žlté karty sa rovnajú červenej karte.

ČERVENÁ KARTA znamená  diskvalifikáciu, a ulovené ryby pretekára sa v danom preteku nehodnotia. Pretekárovi sa do celkového poradia pretekov a seriálu KINDER FEEDER TOUR počíta umiestnenie: posledný pretekár v danom preteku.

Karty udeľuje hlavný rozhodca preteku.

Voči udeleným kartám sa môže pretekár alebo zákonný zástupca odvolať do 30 minút po skončení pretekov. Odvolanie treba písomne odovzdať jednému z členov komisie zloženej z riaditeľa pretekov, hlavného rozhodcu a garanta pretekov.

Všetci pretekári štartujúci na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.

Neúčasť na vyhodnotení pretekov, sa považuje hrubé porušenie pravidiel pretekov, neúcta voči organizátorom a ostatným pretekárom. Pretekárovi je v seriáli KINDER FEEDER TOUR znížený celkový súčet umiestnení v danom preteku o 10.

Vo vážnom, výnimočnom prípade môže byť ospravedlnená neúčasť pri nahlásení vopred garantovi pretekov.

Opakovaná neúčasť na vyhodnotení pretekov znamená: vyradenie zo všetkých ďalších pretekov seriálu KINDER FEEDER TOUR v danom a nasledujúcom roku!