PROPOZÍCIE 2014

Seriál pretekov KINDER FEEDER TOUR 2014 sa skladá z piatych samostatne hodnotených pretekov.
Generálny sponzor celého seriálu pretekov KINDER FEEDER TOUR je firma Innovia s.r.o
Sponzori jednotlivých pretekov sú firmy: Boland, Mivardi, MOSS, Robinson a SPORTS.
Hlavný organizátor pretekov: DRK Jaroslava Helera
Spolu organizátori pretekov Rybárske organizácie SRZ Piešťany, Vrbové a Hlohovec.
Mediálny sponzori: RRR a Slovenský Rybár.
Kategórie:
U-14 (deti ročník narodenia 2000 a mladší)
U-18 (ročník narodenia 1995-1999).

Dátum jednotlivých pretekov + názov pretekov + organizácia + miesto konania
27.4.2014 (nedela) – Mivardi cup – SRZ MsO Piešťany, Váh Piešťany, úsek od kúpaliska Eva proti prúdu Váhu po stavidla Ob. Ramena.
8.5.2014 -  Robinson cup – SRZ MO Vrbové, VN Čerenec Vrbové
1.6.2014 -  Browning kinder cup -  SRZ MsO Hlohovec, Kanál Váhu Madunice
12..2014 - MOSS feeder cup, SRZ MO Vrbové, VN Čerenec Vrbové
21.9.2014 - BOLAND feeder cup – SRZ MsO Piešťany, kanál Piešťany, tu prebehne aj záverečné vyhodnotenie celého ročníka.

Kategórie:
U-14 (deti ročník narodenia 2000 a mladší)
U-18 (ročník narodenia 1995-1999).
Prihlášky:
Uzávierka prihlášok – 10 dní pred pretekmi! (mailom na adresu: heler@topvideo.sk)
Prihlásený pretekári sa môžu zúčastniť ktorého koľvek preteku! Prihlásený pretekár je automaticky prihlásený aj do ďalšieho preteku a mailom mu budú zaslané potrebné informácie. V prípade že sa nemôže zúčastniť, je potrebné o tom upovedomiť organizátora mailom.

Predbežný časový  harmonogram pretekov (zatiaľ platný pre prvé dve kolá)
07.00 - 07.30       prezentácia       
07.30 - otvorenie, sľub pretekárov, poučenie, losovanie a presun na pretekárske miesto a príprava na preteky
do 8.30                 kontrola krmiva
08.50                    vnadenie
09.00 - 13.00        pretek
13.00 - 13.30       váženie
14.30                   vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

Štartovné
Štartovné platia za všetkých prihlásených sponzori.
Pretekárska trať
Pretekár loví pod vylosovaným číslom. Do pretekárskeho miesta počas preteku nesmie vstupovať okrem pretekára, rozhodcu, komisie na váženie, prípadne osoby vykonávajúcej foto a video dokumentáciu nikto iný.
Organizátor môže v prípade zachovania bezpečnosti pretekárov povoliť prítomnosť a aj podobratie ryby staršou osobou, o čom musia byť oboznámený ostatný pretekári.
Losovanie lovných miest.
Losovanie pretekov sa vykonáva ručne, podľa kategórií.
Pri losovaní sa zároveň určia (vylosujú) pretekári ktorí po opustení trate pretekármi zabezpečia poriadok na trati.
Príprava pretekára
Pretekári po vyžrebovaní  pretekárskych miest, sa môžu presunúť na vylosované miesta a pripravovať sa na preteky. Krmivá a živú  nástrahu nachystá na kontrolu. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty.
Vnadenie
Úvodné vnadenie sa vykonáva 10 minút pred začiatkom pretekov len pomocou udice, NIE RUKOU!
Rodičia a prípadný pomocníci musia opustiť sektor zároveň so signálom na vnadenie!!!  Množstvo krmiva je dovolené max 6L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica ,krúpy a pod.
Do tohto množstva sa nepočíta hlina a kamienky. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované.
Živá nástraha je dovolená v množstve: 1,0 liter pre stojaté vody a 1,5litra pre tečúce vody, z toho môže byť maximálne 0,5L patentky (larvy komára). Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy.
Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody!
Lovenie
Počas pretekov plati ZÁKAZ vstupu doprovodu do sektoru. Opravu náčinia, pomoc... môže doprovod len nad sektorom!!!
Pretekárom do 9 rokov môže pri vylovení úlovku pomôcť sprevádzajúca osoba a po podobratí úlovku odovzdá podberák pretekárovi a okamžite opúšťa sektor!!! V prípade porušenia bude pretekárovi udelená "žltá" karta, a pri opakovanom nedodržaní pravidiel bude pretekár nehodnotený a ulovené ryby sa mu nebudú počítať!!!
Dospelá osoba NESMIE nijako manipulovať s rybou a všetkým príslušenstvom pretekára počas pretekov v mieste lovu!!!
Udica a montáž
Pretekár loví iba na jeden feedrový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom.
Nesmú sa používať žiadne materiály, ani nástrahy, ktoré by nadľahčovali háčik (pufy, burizony mäkké plávajúce pelety, polystyrén ...) Prút na ktorý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. (napr. racoška). Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné. Svietiacu tyčinku je možné používať len v pripade nočných pretekov.
V prípade zlomenia prutu alebo poškodenia navijáku môže byť poskytnutý iný prut (naviják).
Úlovky a ich prechovávanie
Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach, opatrenými obručami o dĺžke min. 2m. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Ryba sa považuje za ulovenú ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania.
Váženie
Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode a po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrné hneď pustené do vody.
Hodnotenie
Víťazom preteku sa stáva pretekár s najväčším počtom bodov (1bod=1gram). V prípade rovnosti rozhoduje žreb.
 Celoročné hodnotenie: Zapisuje sa dosiahnutý počet bodov, ktorý je identický s umiestnením pretekára v kategórii. Ak viacerí pretekári dosiahnú rovnaký počet bodov, dostanú poradie rovnajúce sa aritmetickému priemeru.
V prípade ak sa pretekár niektorého kola nezúčastnil, započítava sa mu umiestnenie rovnajúcemu sa celkovému počtu pretekárov štartujúcich v danej kategórii + 1
Víťazom sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo všetkých pretekov. V prípade rovnakého súčtu rozhoduje vyšší súčet hmotností ulovených rýb.
Práva a povinnosti účastníkov súťaže
Účastníci súťaží INNOVIA KINDER FEEDER TOUR 2014, sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom súťaže, súperom a divákom. Účastníci súťaží sa týchto zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.

Sankčný poriadok

Pretekár bude postihnutý napomenutím (žltou kartou) za nepovolenú pomoc pri kŕmení, a pretekoch, alebo za hrubé zaobchádzanie s rybami.

Dve napomenutia v preteku, „žlté karty“ sa rovnajú červenej karte.

Diskvalifikácia nasleduje po udelení „červenej karty“ a výsledky pretekára sa nezapočítavajú!

Všetci pretekári štartujúci na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.

Neúčasť na vyhodnotení pretekov, sa považuje hrubé porušenie pravidiel pretekov, neúcta voči organizátorom a ostatným pretekárom. Pretekárovi je v seriáli KINDER FEEDER TOUR znížený celkový súčet umiestnení o 10. Opakovaná neúčasť na vyhodnotení pretekov znamená vyradenie zo všetkých ďalších pretekov seriálu KINDER FEEDER TOUR v danom a nasledujúcom roku!

Účastníci súťaží INNOVIA KINDER FEEDER TOUR 2014, sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom súťaže, súperom a divákom. Účastníci súťaží sa týchto zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.

Všetci účastníci pretekov sú povinní ovládať tieto  predpisy.