BROWNING KINDER CUP

Termín pretekov: 1.6.2014 (nedeľa)

Kategórie

U-14 (deti ročník narodenia 2000 a mladší)
U-18 (ročník narodenia 1995-1999).

Prihlášky:

Uzávierka prihlášok – 10 dní pred pretekmi! (mailom na adresu: heler@topvideo.sk)

Pretekári už prihlásený do seriálu pretekov KINDER FEEDER TOUR 2014 prihlášku nemusia posielať! V prípade že niektorý pretekár napriek prihláseniu nemôže štartovať, musí to okamžite nahlásiť usporiadateľovi!

Zoznam pretekárov je zverejnený na stránke www.drkheja.webnode.sk

Časový  harmonogram pretekov
07:00 – 07:30       prezentácia        
07:30 - otvorenie, sľub pretekárov, poučenie, losovanie a presun na pretekárske miesto a príprava na preteky
do 8:30                 kontrola krmiva
08:50                    vnadenie
09:00 -13:00        pretek
13:00 - 14:00       váženie

14:00 - 16:00       používanie krmív pre lov konkrétnych druhov rýb,... prednáška
16:00                   vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

Štartovné
Štartovné platí za všetkých prihlásených v kategórii U14 a U18 firma SPORTS s.r.o.
Pretekárska trať

Pretekár loví priamo pod vylosovaným číslom v pravo. Do pretekárskeho miesta počas preteku nesmie vstupovať okrem pretekára, rozhodcu, komisie na váženie, prípadne osoby vykonávajúcej foto a video dokumentáciu nikto iný.

Losovanie lovných miest
Losovanie pretekov sa vykonáva ručne, podľa kategórií.
Pri losovaní sa zároveň určia (vylosujú) pretekári ktorí po opustení trate pretekármi zabezpečia poriadok na trati.
Príprava pretekára
Pretekár po vyžrebovaní sa môžu presunúť na vylosované miesto a pripravovať sa na preteky. Krmivá a živú  nástrahu nachystá na kontrolu. Po kontrole si nesmie nik  doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty.

Doprovod pretekára musí opustiť sektor zároveň so signálom na zakrmovanie!!!  Počas pretekov platí ZÁKAZ vstupu do sektoru.
Vnadenie
Úvodné vnadenie sa vykonáva 10 minút pred začiatkom pretekov. Množstvo krmiva je dovolené max 10L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú hlina, kamienky, posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica ,krúpy a pod. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované.
Živá nástraha je dovolená v množstve 1,5L z toho 0,5L patentky (larvy komára). Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy.
Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody!
Lovenie
Počas pretekov plati ZÁKAZ vstupu doprovodu do sektoru. Opravu náčinia, pomoc... môže doprovod len nad sektorom!!!

Pretekárom do 9 rokov a dievčatám do 14 rokov je povolená pomoc pri podoberaní rýb. Povoľuje sa vstup dospelej osoby do sektoru len pri podoberaní ryby! Dospelá osoba NESMIE nijako manipulovať s rybou a všetkým príslušenstvom pretekára!!! Po podoberaní ryby odovzdá podberák pretekárovi a okamžite opúšťa sektor!!! V prípade porušenia bude pretekárovi udelená "žltá" karta, a pri opakovanom nedodržaní pravidiel bude pretekár nehodnotený a ulovené ryby sa mu nebudú počítať!!!
Udica a montáž
Pretekár loví iba na jeden feederový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom.
Nesmú sa používať žiadne materiály, ani nástrahy, ktoré by nadľahčovali háčik (pufy, burizony mäkké plávajúce pelety, polystyrén ...) Prút na ktorý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. (napr. racoška). Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné.
V prípade zlomenia prutu alebo poškodenia navijáku môže byť poskytnutý iný prut(naviják).
Úlovky a ich prechovávanie
Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach, opatrenými obručami. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Ryba sa považuje za ulovenú ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania.
Váženie
Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode a po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrné hneď pustené do vody.
Hodnotenie
Víťazom preteku sa stáva pretekár s najväčším počtom bodov (1bod=1gram). V prípade rovnosti rozhoduje vek pretekára v prospech mladšieho.

Sankčný poriadok

ŽLTÁ KARTA je udelená: za nepovolenú pomoc v pretekoch, vstup doprovodu k pretekárovi, nedodržanie pravidiel, alebo za hrubé zaobchádzanie s rybami.

Dve žlté karty sa rovnajú červenej karte.

ČERVENÁ KARTA znamená  diskvalifikáciu, a ulovené ryby pretekára sa v danom preteku nehodnotia. Pretekárovi sa do celkového poradia pretekov a seriálu KINDER FEEDER TOUR počíta umiestnenie: posledný pretekár v danom preteku.

Karty udeľuje hlavný rozhodca preteku.

Voči udeleným kartám sa môže pretekár alebo zákonný zástupca odvolať do 30 minút po skončení pretekov. Odvolanie treba písomne odovzdať jednému z členov komisie zloženej z riaditeľa pretekov, hlavného rozhodcu a garanta pretekov.

Všetci pretekári štartujúci na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.

Neúčasť na vyhodnotení pretekov, sa považuje hrubé porušenie pravidiel pretekov, neúcta voči organizátorom a ostatným pretekárom. Pretekárovi je v seriáli KINDER FEEDER TOUR znížený celkový súčet umiestnení v danom preteku o 10.

Vo vážnom, výnimočnom prípade môže byť ospravedlnená neúčasť pri nahlásení vopred garantovi pretekov.

Opakovaná neúčasť na vyhodnotení pretekov znamená: vyradenie zo všetkých ďalších pretekov seriálu KINDER FEEDER TOUR v danom a nasledujúcom roku!

Účastníci súťaží INNOVIA KINDER FEEDER TOUR 2014, sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom súťaže, súperom a divákom. Účastníci súťaží sa týchto zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.

Všetci pretekári štartujúcich na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.